0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identificatie van de Dienstverlener:

Deze website is eigendom van:

Marlies Huysentruyt, handeldrijvende onder de benaming “EAT GOOD FEEL GOOD”, met maatschappelijke zetel te 2050 ANTWERPEN, Ludwig Burchardstraat 23 (Tel: 0473/42.40.24 – info@eatgoodfeelgood.be) en gekend met ondernemingsnummer 0845.172.480, hierna “de Dienstverlener”.

De diensten en producten die de Dienstverlener aanbiedt, kaderen binnen de voedings – en diëetleer alsook binnen de fitnesscoaching.

Bereikbaarheid: enkel op afspraak

Marlies Huysentruyt is de verkoper van de artikelen in de webshop.

IBAN BE26 1030 5064 9529

BIC NICABEBB

AFDELING 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities en toepassingsgebied

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt(hierna ‘de Dienstverlener’).
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Dienstverlener
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Dienstverlener.
 • Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van de Dienstverlener, ofwel via de website ofwel via mail.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een Consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus…) tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 WER;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel, e-mail incluis, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Praktijkadressen: Adriaan Brouwerstraat 24, 2000 ANTWERPEN
 • Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
 • Productenonline cursussen en voedingssupplementen die via de webshop worden verkocht.
 • Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 • Website  www.eatgoodfeelgood.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten) van “Eat Good Feel Good” (www.eatgoodfeelgood.be) en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Dienstverlener en Consument.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel eveneens van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant-Ondernemer. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

AFDELING 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE CONSULTATIES, TRAJECTEN EN WORKSHOPS

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.   

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-Consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

3.5 Voor diensten of producten die via de website worden aangekocht, dienen onmiddellijk via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen,. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 4 – De overeenkomst en informatieverstrekking

4.1. Al naargelang het type van begeleidingstraject, zal bij aanvang van de overeenkomst een intakegesprek (voedingsadvies) plaatsvinden. Voor dit intakegesprek wordt een som van 100,00 EUR (incl. BTW) aangerekend. Het intakegesprek kan enkel doorgaan nadat de Dienstverlener deze betaling heeft ontvangen. Na het intakegesprek kan de Klant kiezen voor occasionele raadplegingen of voor een coachingstraject. Wanneer de Klant een traject wenst op te starten, dient de volledige som voorafgaandelijk betaald te worden. Zelfs wanneer het traject voortijdig door de Klant wordt beëindigd, blijft de gehele som verschuldigd door de Klant. 

4.2. Indien de Klant inschrijft voor een online begeleidingstraject, wordt dit traject via de website voorafgaandelijk betaald waarna een factuur zal verzonden worden aan de Klant. Via e-mail zal de Klant van de Dienstverlener een vragenlijst ter invulling ontvangen. Het online begeleidingstraject kan niet van start gaat indien de Klant de ingevulde vragenlijst niet binnen de gevraagde tijdspanne heeft terugbezorgd aan de Dienstverlener.

4.3. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeenkomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van advies omtrent voeding en/of begeleiding van de Klant in de breedste zin van het woord. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden – tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen – op het praktijkadres van de Dienstverlener of online.  De Dienstverlener heeft het recht om de plaats van uitvoering van de werkzaamheden eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of de behandeling van de Klant noodzakelijk blijkt. De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

4.4. Bij aanvang van de overeenkomst zal in overleg met de Klant vastgelegd worden op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

4.5. De Dienstverlener voert de opdracht naar best vermogen uit. De dienstverlening kan door de Klant nooit aanschouwd worden als een resultaatsverbintenis. De Dienstverlener kan aldus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van het resultaat dat de Klant beoogde.  Het beoogde resultaat door de Klant is steeds en enkel en alleen afhankelijk van de inzet van de Klant. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.6. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht door de Dienstverlener. Dit betekent dat alle gevraagde informatie steeds tijdig ter beschikking moet gesteld worden van de Dienstverlener zijnde aldus tijdens het eerste intakegesprek of via de verstuurde vragenlijst.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens geheel vertrouwelijk behandelen. 

4.7. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten indien blijkt dat de Klant verkeerde, foutieve of gebrekkige informatie heeft meegedeeld of nagelaten heeft essentiële informatie mee te delen. De Dienstverlener behoudt zich ook het recht voor om een begeleidingstraject stop te zetten indien blijkt dat de Klant nagelaten heeft belangrijke informatie mee te delen waardoor gekozen trajecten mogelijks de gezondheid van de Klant in het gevaar zouden kunnen brengen.

4.8. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.9. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.10. Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding zoals vermeld in artikel 5.7 hiervoor worden aangerekend. Een afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

4.11. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal hij/zij de afspraak dienen te betalen.  

4.12. Bij onvoorziene omstandigheden heeft de Dienstverlener de mogelijkheid een traject of consultatie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake (doch niet limitatief) in geval van ziekte van de Dienstverlener alsook omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen dewelke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien de Klant geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, zullen partijen samen in overleg treden om de aanpassingen aan de overeenkomst en/of de prijs te heronderhandelen. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit artikel zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Klant.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen  

5.1. M.b.t. tarieven: de tarieven voor voedingsadvies worden toegepast zoals aangegeven op de website of zoals in onderling overleg afgesproken.

5.2. M.b.t. occasionele consultatieshet tijdstip en locatie van deoccasionele consultaties zullen plaatsvinden in samenspraak met de Dienstverlener evenals de betalingswijze van het afgesproken tarief. Wanneer de Klant de begeleiding wenst stop te zetten, m.a.w. geen vervolgconsultatie meer wenst vast te leggen, hoeft zij niets meer te betalen.

5.2. M.b.t. fysieke coachingstrajecten: de werkzaamheden worden aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom van het gekozen traject.

5.3. M.b.t. online coachingstrajecten:  voor de inschrijving definitief is, dient de klant de volledige prijs te betalen en dit via de webshop door middel van het Mollie-platform.

5.4. De factuur uitgesteld door de Dienstverlener dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum en ten laatste vóór aanvang van het traject.

5.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 50,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.6. Zolang de Klant in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de Klant. Onder deze kosten wordt zonder fout verstaan: de kosten ter incasso door een incassobureau of advocaat en gerechtelijke kosten die gepaard gaan met een procedure bij de Rechtbank.

5.7. Bij de niet-tijdige annulatie door de Klant van een afspraak zoals vermeld in artikel 4.10 van deze algemene voorwaarden, is de Dienstverlener gerechtigd om een vergoeding te vragen ter compensatie. Deze zal 20 EUR bedragen indien het om de niet-tijdige annulatie van een opvolgconsultatie of bodyscan gaat. De vergoeding zal 30 EUR bedragen indien de niet-tijdige geannuleerde afspraak een voedingsadvies betrof. Indien de Klant tot twee maal toe een afspraak niet-tijdig annuleert, zal het volledige bedrag van het desbetreffende consult aangerekend worden, zijnde respectievelijk 30 EUR voor een opvolgconsultatie of bodyscan en 100 EUR voor een voedingsadvies.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen naleeft.

6.2. M.b.t. occasionele consultatiesDe Klant kan de gemaakt afspraken slechts één keer verzetten. Een gemaakte én betaalde afspraak is bindend. Bij niet-tijdige annulatie door de Klant treedt artikel 5.7 in werking.

6.3. M.b.t. coachingstrajectenDe overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject voorafgaandelijk dient te worden betaald, ook wanneer Klant tijdens de uitvoering van het traject tot annulering wenst over te gaan. Indien de Klant zonder bewezen medische redenen het traject wenst te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling noch geheel noch gedeeltelijk van de reeds betaalde som tenzij partijen anders overeenkomen.

Een (vroegtijdige of tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst door de Klant is enkel en alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. Eventueel wordt de overeenkomst opgeschort zolang de medische aandoening aansleept.

6.4. M.b.t. de workshops:  Eens de klant zich heeft ingeschreven én betaald, kan de klant de overeenkomst niet meer beëindigen. De Klant kan evenwel haar plaats afstaan aan een derde partij.

AFDELING 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN ONLINE PRODUCTEN

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de Consument de aankoop van het product herroepen: De Consument heeft het recht aan de Dienstverlener mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Dienstverlener heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Dienstverlener aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, verzekering, aanvullende diensten,…).

Artikel 7.2 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Onder volgende omstandigheden beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

 1. Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Dienstverlener de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen (gepersonaliseerde goederen, maatwerk), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde artikelen en gerelateerde (doch niet limitatief), welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken en zo voort) werden samengesteld of aangepast.
 4. Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);

Ter verduidelijking van artikel 7.2. c) geldt het herroepingsrecht niet voor op maat gemaakte schema’s, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud (bv. e-books, online cursussen), niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Evenmin is het herroepingsrecht van toepassing wanneer de Klant tickets aankoopt voor een workshop of online coachingstraject.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

De Consument is gehouden de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De Consument mag het product slechts hanteren en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met de verpakking en de goederen.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de Consument

9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage I aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan info@eatgoodfeelgood.be of per aangetekend schrijven aan de Dienstverlener. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

9.2 Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de Consument, zal de Dienstverlener de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.

9.3 Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden aan de Dienstverlener heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar de Dienstverlener samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de Consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

9.4 Goederen moeten teruggestuurd worden naar het adres Ludwig Burchardstraat 23, 2050 ANTWERPEN. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de Consument.

9.5 Indien de Consument de goederen op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze algemene voorwaarden terugbezorgt aan de Dienstverlener, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de Consument.

9.6 Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de Dienstverlener

10.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de Dienstverlener het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze algemene voorwaarden, de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet (volledig) terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

10.2 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden, heeft de Dienstverlener het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

10.3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

10.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal door de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Levering

11.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

11.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 5-10 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

11.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België.

Artikel 12 – Gebruikersaccount voor online trainingen

12.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

12.2.Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

12.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

12.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 13– Online trainingen

13.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

13.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

13.3. De Dienstverlener heeft de onlinetrainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van beweging en diëten. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

13.4. De aangeboden onlinetrainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de website of via e-mail.

13.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de onlinetrainingen.

13.6. Na het einde van een onlinetraining, blijft de inhoud slechts tijdelijk beschikbaar. Bij een online coachingstraject verkrijgt de Klant een document met alle noodzakelijke informatie. Video’s, trainingen en andere informatie wordt tijdens het traject gedeeld in een besloten groep via een gekozen social media platform. Deze besloten groep blijft tot 3 maanden na einddatum van het traject bestaan. Daarna wordt de besloten groep en de daarin opgenomen informatie/content verwijderd door de Dienstverlener.

13.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

13.8.  De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de onlinetrainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

AFDELING 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE B2B-RELATIES 

Artikel 14 – Offertes

14.1 Indien de Klant interesse heeft in één van de diensten van de Dienstverlener, stelt zij graag een offerte op. Deze offerte is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig.

De Dienstverlener is slechts gebonden nadat de Klant schriftelijk zijn/haar akkoord heeft verklaard met de offerte én de Dienstverlener de opdracht heeft aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt de Klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet de Klant af van eigen algemene voorwaarden.

14.2. Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Elke wijziging op vraag van de Klant, elke bijkomende levering of  prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven.

Artikel 15 – Uitvoering van de overeenkomst

15.1.De Dienstverlener zal de overeenkomst uitvoeren naar ons best inzicht en vermogen. De Klant kan onder geen enkel beding de verbintenis van de Dienstverlener aanschouwen als een resultaatsverbintenis.

15.2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan een derde.

15.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het eerste intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

15.4. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

15.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Artikel  16 – Levertermijnen

16.1. De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Dienstverlener aangaat, betreft geen inspanningsverbintenis. De Dienstverlener zal het nodige te doen binnen haar macht om de diensten binnen de gestelde termijn te leveren.  Een vertraging in de levering kan evenwel geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

16.2. Voorts heeft de Dienstverlener recht om, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering tijdelijk (of voor de duurtijd die noodzakelijk is om de overmachtssituatie of de onvoorziene omstandigheden te overbruggen) op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Artikel 17 – Facturatie en betaling 

17.1. De Dienstverlener zal steeds een factuur opstellen voor haar geleverde diensten.  De betalingen zijn opeisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

17.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

17.3. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Dienstverlener het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn. Werd de factuur (vermeerderd met eventuele interesten en schadevergoeding) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald, heeft de Dienstverlener het recht om de door haar aangeboden online producten te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

DEEL 5 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 18 – Betwistingen

De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de week na het ontstaan van de klacht of binnen de week na ontvangst van de factuur, schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener.

Indien van een  fysiek product, later melding zou worden gemaakt van een gebrek, komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De Klant-consument kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen partijen alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

19.2. Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

19.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn, dient de Klant de Dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige tekortkoming van een aangestelde of derde. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

19.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

19.5. Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrecht

20.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

20.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

20.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

20.4. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

20.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 21 – Gegevensverwerking

21.1. De Dienstverlener vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgevingen.

21.2. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de Klant persoonsgegevens over te maken aan de Dienstverlener. De door de Klant aangeleverde persoonsgegevens zullen verzameld, geregistreerd en verwerkt worden met als doel: het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de overeenkomst, uw vraag naar verdere informatie over onze producten, versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van de Dienstverlener, in het bijzonder voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven en in de privacy policy vermeld.

21.3. Het privacy-beleid en cookie-beleid van de Dienstverlener kan online worden geraadpleegd.

21.4. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (enkel voorzijde) kan de Klant eenvoudig door het verzenden van een email aan: info@eatgoodfeelgood.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig, kan de Klant ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Voor alle verdere informatie over het privacy statement, verwijst de Dienstverlener naar de website: https://www.eatgoodfeelgood.be/privacy/

21.5. De Dienstverlener behandelt de gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

21.6. Bij elektronische betalingen werkt de Dienstverlener samen met ‘Mollie’, waarvan de uitgebreide privacyverklaring, met daarin de wijze waarop Mollie de gegevens verwerkt, zijn terug te vinden op https://www.mollie.com/be/privacy .

Artikel 22 – Nietigheid en afstand

22.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

22.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

22.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.  

22.3. Wanneer door de Dienstverlener gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

Artikel 23 – Geschillenregeling

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regels van IPR en het Weens Koopverdrag.

BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wil herroepen)

Aan

Marlies Huysentruyt

EAT GOOD FEEL GOOD

Ludwig Burchardstraat 23

2050 ANTWERPEN

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen Consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Adres Consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Print Friendly, PDF & Email